Việc làm theo trình độ Phổ thông

Đà Nẵng là thành phố lớn nhất miền Trung - Tây Nguyên, là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp lớn như KCN Hòa Khánh, Hòa Cầm, An Đồn... với nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Để đáp ứng nhu cầu sản xuất, các nhà tuyển dụng từ các khu công nghiệp có nhu cầu lớn lớn về nhân sự.