Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 22/01/2020

Ngày Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT